Informace o zpracování osobních údajů

 1. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Svatopluk Tichý, IČ: 87578531, se sídlem Břeclavská 227/15, 691 52 Kostice, CZ (dále jako Svatopluk Tichý) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“). 

Svatopluk Tichý tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Svatopluk Tichý je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Svatopluk Tichý zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Svatopluk Tichý rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.). 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Svatopluk Tichý zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, titul, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt. 
 • Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
 • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms. 
 • Údaje o transakcích mezi Svatoplukem Tichým a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka. 
 1. Účely a právní důvod zpracování údajů

Svatopluk Tichý osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Svatoplukem Tichým a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. 
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Svatopluka Tichého vztahují. Svatopluk Tichý má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Svatopluka Tichého. Oprávněným zájmem Svatopluka Tichého může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Svatoplukem Tichým a zákazníkem. Oprávněným zájmem Svatopluka Tichého může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí 

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Svatopluka Tichého je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Svatopluka Tichého před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Svatoplukem Tichým a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany Svatopluka Tichého zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu. 

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Svatopluka Tichého, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu. 

 1. Příjemci osobních údajů

Svatopluk Tichý poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující účetní služby a osoby poskytující datová úložiště), agentury nebo jiné subjekty. Svatopluk Tichý takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Svatopluka Tichého. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Svatopluk Tichý osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas. 

 1. Práva zákazníka 

Zákazník je oprávněn požadovat od Svatopluka Tichého přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Svatoplukem Tichým a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 1. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Svatoplukem Tichým a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Svatopluka Tichého. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. 

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Dovoz, velkoobchodní a maloobchodní prodej produktů společnosti Fisher Space Pen v ČR a SR

info@spacepen.cz
+420 775 057 152


Informace o zpracování osobních údajů

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Nezbytné cookies
Techické cookies
Přijmout
Odmítnout